ساعت کلاسها2024-01-06T16:15:52+00:00

به روزرسانی شده در 1402/10/15

به جز کلاسهایی که مدت دوره آنها در جدول مشخص شده است، دوره بقیه کلاسها یک ماه برای هربار ثبت نام می باشد.

به هزینه ثبت نام کلاسها، مبلغ بیمه ورزشی یک ساله، زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی اضافه میگردد.