تست Body Composition

بادی کامپوزیشن دستگاهی برای ارزیابی ترکیب بدن می باشد . این دستگاه به جهت کاربرد آسان ، قابل حمل بودن تجهیزات  در مقایسه با روش های دیگر تعیین ترکیب بدن طرفداران زیادی دارد . این دستگاه از طریق ایمپالس های الکتریکی ، مقاومت در برابر جریان الکتریکی در بافت های بدن عمل می کند . با توجه به این مقاومت ، نسبت بافت های بدن تعیین شده و آنرا با مقادیر نرمال که برای دستگاه تعریف شده مقایسه می کند . بدین ترتیب شما می توانید تصویر کاملی از وضعیت ترکیب بدنی و جزئیاتی که نیازمند توجه است بدست آورید . همچنین ورزشکاران می توانند با مقایسه نسبت بافت های فرد با مقادیر مطلوب برای آن رشته ورزشی برنامه مناسبی برای ادامه تمرینات خود ترسیم کنند و یا در مراحل مختلف تمرین می توانند میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف را بررسی کنند . همچنین می توان به کاربرد های بالینی دستگاه در مراحل درمان بیماری هایی از قبیل سرطان ، چاقی ، سوختگی ها و .... اشاره کرد .
مواردی که  تست بادی کامپوزشن مارا از آن آگاه می کند:

برای بالغین:
  وزن
  اندازه گیری چربی قسمت های مختلف بدن
  اندازه گیری بخش بخش قسمت های بدون چربی
  میزان کل آب بدن
  توده چربی بدن
  توده عضلات اسکلتی
  اندکس توده بدن (BMI)
  درصد توده چربی بدن
  نسبت دور کمر به باسن (WHR)
  کنترل چربی و عضله
  میزان متابولیسم پایه (BMR)
  میزان توده بدون چربی
  امپدانس منطقه ای در کلیه فرکانس ها


برای کودکان:
  منحنی رشد (قد، وزن)
  جدول تناسب بدن
  میزان کل آب بدن
  اندازه گیری پروتئین و مواد معدنی
  توده چربی بدن
  توده عضلات اسکلتی
  اندکس توده بدن (BMI)
  درصد توده چربی بدن
  تعیین درجه چاقی
  کنترل وزن
  میزان متابولیسم پایه (BMR)
  ارزیابی وضعیت تغذیه ای
  امتیاز رشد
  امپدانس منطقه ای در کلیه فرکانس ها